WEP ARISI SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

WEP ARISI SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

***Wep Arısı Arı Bir Sitedir. Wep Arısı Gerçek Düşünçeyi Yansıtan Sitedir***


III. Murad

Paylaş
avatar
ZonGiSi

Mesaj Sayısı : 173
Points : 33855
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 11/12/12
Yaş : 39

III. Murad

Mesaj tarafından ZonGiSi Bir C.tesi 01 Haz. 2013, 15:32

III. Murad


III.
Murad. 12. Osmanlı padişahı, 77. İslam halifesidir (4 Temmuz 1546’da
Manisa’da doğdu, 16 Ocak 1595’te İstanbul’da öldü). II.Selim’in oğludur.
Annesi Nurbanû Sultan’dır. İyi bir eğitim gördü. Hattatlık ve
edebiyatla ilgilendi. 18 Mart 1562’de Manisa sancakbeyliğine atandı.
Babasının ölümü üzerine, 22 Aralık 1574’te Osmanlı tahtına çıktı. Beş
kardeşini öldürterek tahtını güvenceye aldı.

1558'e kadar Saruhan (Manisa)’da kaldı. Babasının Saruhan
Sancakbeyliğinden Karaman Beylerbeyliğine tâyiniyle, Şehzâde Murâd’a da
Alaşehir Sancakbeyliği verildi. 1526’da Manisa Sancakbeyliğine tâyin
edildi. 22 Aralık 1574 târihinde tahta çıkıncaya kadar bu vazîfede
kaldı. Sancağa çıkarılan en son Osmanlı hükümdârıdır.

Osmanlı Devletinin zirvede olduğu bir devirde sultan olan III.Murâd,
dünyâ siyâsetinde faal bir rol oynadı. Osmanlı hâkimiyeti en geniş
sâhasına ulaştırıldı. Akdeniz’de denizci bir kavim olan Venedikliler ve
kara Avrupa’sında Avusturya ile antlaşmalar yenilendi. Lehistan
(Polonya) ile Osmanlı Devletinin kuzey siyâsetini belirleyen antlaşma,
30 Temmuz 1577’de imzâlandı. Rus Çarlığının yayılma siyâsetine karşı,
Lehistan ile Kırım Hanlığının münâsebetleri tanzim edildi. Şiî
düşüncenin temsilcisi İran Safevî Devletinin Osmanlı ülkesindeki yıkıcı
ve bölücü faaliyetlerine karşı 1578’den îtibâren her türlü önleme
başvuruldu.

İran’da şah I.Tahmasb’ın Mayıs 1576’daki ölümünden beri süren
karışıklıklardan yararlanmak isteyen Osmanlı yönetimi, 1578’de İran’la
savaşa karar verdi. III.Murad, İran’a gidecek ordunun başına Lala
Mustafa Paşa’yı getirdi. Ekim 1578’e kadar Gürcistan’ın bir bölümü ve
Şirvan ele geçirildi. Lala Mustafa Paşa’nın İran’da bıraktığı
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın kazandığı başarılara karşın İranlılar’a karşı
kesin bir üstünlük sağlanamadı. İran seferinin açılmasına karşı çıkan
ve etkinliğinden dolayı III.Murad’ın kuşkusunu çeken sadrazam Sokollu
Mehmed Paşa, 12 Ekim 1579’da şüpheli bir suikast sonucu öldürüldü.

Ahâlisi sünnî olan Şirvan ve Dağıstanlıları Safevî hücumlarına karşı
korumak ve sınırı emniyet altına almak için 5 Nisan 1578’de başlatılan
harekât 21 Mart 1590'da imzâlanan İstanbul Antlaşmasıyla tamamlandı.
Antlaşmaya göre;
1. Tebriz şehri ile Âzerbaycan’ın Tebriz mıntıkası, Karabağ, Gence, Kars, Tiflis, Şehrizûr, Nihâvend,
Lûristan tarafları Osmanlılara kalacaktı.
2. Şiîler Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman ile Hz. Âişe’ye iftirâ ve küfür
etmeyeceklerdi. İran’daki Ehl-i sünnet Müslümanlara kötü muâmele
yapılması Şah tarafından yasaklanacaktı. III.Murâd Han devrinde on iki
yıl süren Şark seferleri sonunda Kafkasya ve Âzerbaycan Osmanlı
Devletine bağlandı. Hazar Denizine hâkim olan Osmanlı donanması,
Safevîlere karşı Sünnî Özbek Hanlarınca topçu ve yeniçeri askeri yardımı
götürdü.

Avrupa kıtasında Osmanlı Devletine tâbi Erdel (Transilvanya) Beyi
İstefan Batori, 1577’de Lehistan (Polonya) Kralı seçtirildi. Böylece
Baltık’taki bu ülke de Osmanlı himâyesine alınarak, yıllık haraca
bağlandı. İşgal ve tecâvüzlerden muhâfaza altına alınıp, Rus
yayılmasının önüne geçildi.

Bosna Beylerbeyi Telli Haşan Paşa komutasındaki Osmanlı sınır
birliklerinin, 20 Haziran 1593’te, Hırvatistan’da Avusturyalılar’ca
yenilmesi üzerine, Temmuz 1593’te Avusturya’ya savaş açıldı. Sadrazam
Koca Sinan Paşa, Osmanlı ordusunun başına getirildi.

III. Murad öldüğü zaman, Osmanlılar için pek başarılı geçmeyen savaş hâlâ sürmekteydi.

Fas’taki Sâdi Şerîfleri, Osmanlı sultanından İspanyollara karşı yardım
istediler. Fas Şerîflerine yardım etmek için Cezâyir Beylerbeyi Ramazan
Paşa görevlendirildi. Osmanlı kuvvetleriyle Fas Şerîfleri İspanyollarla
Portekizlileri bölgeden attılar. Fas’tan Hıristiyanların atılması, başta
Papalık olmak üzere Güney ve Batı Avrupa devletlerini harekete geçirdi.
Osmanlı taraftarı Fas Şerîfi Abdülmelik aleyhine tertiplenen Akdeniz
Hıristiyanlığının son Haçlı seferine Papalık, Fransa, Portekiz ve
İspanya katıldılar. 4 Ağustos 1578’de Tanca yakınlarındaki Vâdi-yüs-Seyl
(el-Kasr-ul-Kebir, Alkazar)de yapılan savaşta Haçlılar büyük bir
hezîmete uğradı. Portekiz Kralı öldürülüp, ordusu imhâ edildi. Fas,
Osmanlı hâkimiyetini tanıyarak, Şerîf Ahmed Mansur, emir tâyin edildi.
Sultan Üçüncü Murâd Han devrinde Kuzey Afrika Osmanlı hâkimiyetine
girdiği gibi, Orta Afrika ülkesi olan Bornu da Osmanlı sultanına
itâatini arz etti. Bu devirde bütün Kuzey Afrika’nın ve Bornu’nun
tâbiiyete girmesiyle, Osmanlı Devleti en geniş ve tabiî hudutlarına
kavuştu.

III.Murâd devrinde, ordunun seferde olmasından istifâde eden Dürzîler
Lübnan’da, Zeydîler Yemen’de, Hâricîler Trablusgarp’ta, Şah İsmâil
Safevî taraftarı âsiler Kığı’da isyân etmişlerse de, hepsi de itaate
getirilmişlerdir.

III. Murad devlet yönetiminde pek etkili olamamış, İran’la savaşın
Osmanlılar’ın yararına sona ermesi, Kuzey Afrika’daki Fas Sultanlığı’nın
Osmanlı koruması altına alınması gibi başarılara karşın, merkez ve
taşra yönetim sistemlerinde bozulma büyük boyutlara ulaşmış, kırsal
bölgelerdeki karışıklıklar yaygınlaşmaya başlamıştır.

III.Murâd devrinde Osmanlı ülkesinde pek çok ilim, kültür ve sanat
eserleri inşâ edilmiştir. Bu hususta ilk icrâat, Kâbe-i şerîf
duvarlarının mermerden yaptırılıp, Harem-i şerîfin su yollarının
temizletilmesi oldu. Medîne’de bir medrese, mektep, zâviye ve büyük bir
imâret yaptırıldı. III.Murâd bununla da kalmayarak, Harem-i şerîfi tâmir
ettirip, kubbelerini kargir yaptırdı. Manisa’da daha şehzâdelik
devrinde câmi, medrese, imâret, tabhâneden meydana gelen Murâdiye
Külliyesini, İstanbul’da Toptaşı, Tımarhânesini yaptırdı.

16 Ocak 1595’te İstanbul’da vefât eden III.Murâd, babası II. Selim'in Ayasofya Câmii yanındaki türbesine defnedildi.

    Forum Saati Salı 22 Ocak 2019, 04:08